logo myślę pozytywnie
Podziel się

Mediacje szkolne - bezpłatne szkolenie

Zapraszamy do zgłoszenia na bezpłatne szkolenia dla opiekunów mediacji szkolnej. Program realizowany przy wsparciu merytorycznym Polskiego Centrum Mediacji. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie i będzie trwało 3 dni. Skierowane do 2 przedstawicieli placówki edukacyjnej - szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Liczba miejsc ograniczona (zapraszamy 15 placówek podstawowych i 15 ponadpodstawowych).

Po odbytym szkoleniu w placówce odbędzie się szkolenie dla rady pedagogicznej, prowadzone przez profesjonalnego mediatora (współprowadzone przez przeszkolonego nauczyciela).

 • Czas szkolenia: 18 godzin szkoleniowych
 • Miejsce szkolenia: Warszawa, Hotel Boss
 • Termin szkolenia: 29-31 października

Szkolenie zakończone przyznaniem certyfikatu

Koszt noclegu i wyżywienia są ponoszone przez Instytut Edukacji Pozytywnej (ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020). Po stronie uczestnika pozostaje wyłącznie koszt dojazdu.

Program szkolenia z zakresu mediacji szkolnych

Ilość godzin: 18 godzin szkoleniowych

Zajęcia obejmują cześć teoretyczną, mająca na celu przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu psychologii konfliktów, podstaw prawnych i organizacyjnych mediacji szkolnych, zasad procedur i technik pracy mediatora oraz obszarów zastosowania mediacji jako procedury rozwiązywania sporów i edukowania dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy - 29 października

I blok tematyczny (4 godziny)

 • Geneza mediacji - sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna. Mediacja w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości.
 • Konflikt w pracy mediatora szkolnego - rodzaje konfliktów w szkole, koło konfliktu, postawy i indywidualne strategie działania w sytuacjach konfliktowych. Cykl konfliktu.
 • Jak rozwiązywać konflikty – wprowadzenie zasad rozwiązywania sporów na drodze dialogu.

Godziny szkoleniowe:
14:30 - 19:00
19:00 - uroczysta kolacja

Dzień drugi 30 października

II blok tematyczny (5 godzin)

 • Narzędzia mediatora mające zastosowanie w mediacjach szkolnych:
  • ułatwiające komunikację – techniki komunikacji i formy ich zastosowań w mediacji,
  • diagnozujące konflikt i etap radzenia sobie z nim,
  • techniki negocjacyjne – przygotowanie stron do negocjacji,
 • Mediacja a inne formy działania w sytuacji konflikty w szkole, rozstrzyganie a rozwiązywanie konfliktu.
 • Przerwa obiadowa

III blok tematyczny (5 godzin)

 • Symulacja – konflikt w szkole (diagnoza problemu i przygotowanie do mediacji)
 • Mediacja – czym jest, zasady, procedury i przebieg mediacji
 • Etapy mediacji, funkcje i zadania mediatora w procesie mediacji
 • Symulacja mediacji
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w szkole.

Godziny szkoleniowe:
9:30 - 13:30
13:30 - obiad
14:15-18:00

Dzień trzeci 31 października

IV blok tematyczny (4 godziny)

 • Obszary zastosowań mediacji rówieśniczej, szkolonej i oświatowej – kwalifikacja spraw do mediacji
 • Symulacja mediacji – spotkania wstępne- omówienie- sesja wspólna – formułowanie ugody
 • Omówienie i podsumowanie zajęć
 • Pożegnanie uczestników

Godziny szkoleniowe:
10:00-13:30
13:00 - obiad

Szkolenia
W górę
Szkolenia